ការអានចាប់ផ្តើមពីអ្នក។

ការចំណាយពេលអាន ៥ នាទីជាមួយកូនៗ និងកុមារដែលនៅជិតអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើតទម្លាប់យូរអង្វែងដែលនឹងជួយឱ្យកុមារលូតលាស់។

 

ការសន្យា

224,524

 

សូមបន្តអានជាមួយកុមារ
ដែលនៅជិតអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

យើងបានសម្រេចគោលដៅហើយ!

កុមារកម្ពុជានឹងទទួលបានភាពរីករាយក្នុងការអានជាមួយក្រុមគ្រួសារ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឬបណ្ណារក្ស ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ ១៥ ខែមីនា និងបន្តទៅពេលខាងមុខទៀត!

 

 

សូមបន្តអានជាមួយកុមារដែលនៅជិតអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

ជំហានទី ១ - សូមបន្តអានជាមួយកុមារដែលនៅជិតអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

ជំហានទី ២ - សូមស្វែងរកសៀវភៅរឿងល្អៗដើម្បីអាន និងរីករាយជាមួយកុមារ

ជំហានទី ៣- សូមតាមដានយុទ្ធនាការ #តោះអានរាល់ថ្ងៃ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក និងចែករំលែកសកម្មភាពអានរបស់អ្នក

 
 

គន្លឹះក្នុងការអាន ឬនិទានរឿង

កន្លែងស្វែងរកសៀវភៅ

បណ្ណាល័យឌីជីថល Let's Read
សៀវភៅរឿងកុមារឥតគិតថ្លៃជាច្រើនក្បាល ជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ធនធានពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
សម្ភារអំណានថ្នាក់ដំបូងឥតគិតថ្លៃពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
សៀវភៅអង្គការស៊ីប៉ា
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសៀវភៅកុមារ និងកម្មវិធីអំណាន
គម្រោង កុមាររៀន កុមារចេះ
សម្ភារ និងគន្លឹះនានា ពីកម្មវិធីជាតិរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពីការសិក្សាកម្រិតថ្នាក់ដំបូង
Aan Khmer - អានខ្មែរ
Aan Khmer Application is the educational game for grade one and grade two based on the five key reading skills.
Smart Books
An app created by KAPE to improve reading scores of young Cambodian children.
Show More

ដៃគូសហការ

យុទ្ធនាការតោះអានរាល់ថ្ងៃ ទទួលការគាំទ្រពីដៃគូសហការដែលធ្វើការយ៉ាងសកម្មលើការផ្សព្វផ្សាយការអាន។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ដៃគូរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

យុទ្ធនាការតោះអានរាល់ថ្ងៃ ត្រូវបានរៀបចំ និងគាំទ្រដោយ កម្មវិធីសៀវភៅសម្រាប់អាស៊ីរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី

© 2020 by The Asia Foundation