សូមអរគុណសម្រាប់ការអានជាមួយកុមារ

បានបញ្ចប់

ជំហានបន្ទាប់

ជំហានទី ១ - សូមធ្វើការសន្យាថានឹងអានជាមួយកូនៗ និងកុមារដែលនៅជិតអ្នក

ជំហានទី ២ - សូមស្វែងរកសៀវភៅរឿងល្អៗដើម្បីអាន និងរីករាយជាមួយកុមារ

ជំហានទី ៣- សូមតាមដានយុទ្ធនាការ #តោះអានរាល់ថ្ងៃ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក និងចែករំលែកសកម្មភាពរបស់អ្នក

#តោះអានរាល់ថ្ងៃ

#ReadEveryDay